Photo Rating Website
Home exim mailq okuulary coc cola corsa cdti
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

aaaaczarnecki | mateusz matt czarnecki portalaaaa

Temat: [Opracowania] Rachunkowość
...kosztów . Rachunek kosztów zmiennych . Wykład XI. Pojęcie księgowe przychodów i rozchodów wyrobów gotowych . Przychody i koszty . Ewidencja materiałów i towarów . Uproszczona ewidencja zapasów . Wykład XII . Ewidencja kosztów ( funduszy ) własnych . Ewidencja funduszy specjaknych . Ustalanie poszczególnych poziomów wyniku finansowego. Wykład XIII . Bilans . Rachunek zysków i strat . Wykład XIV . Informacja dodatkowa . Rachunek przepływow pienięznych . Zestawienie zmian w kapitale . Wykład XV . Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Otwieranie i zamykanie ksiąg. Elementy ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja.
Źródło: forum.wsb.pl/viewtopic.php?t=4421Temat: Bumar przyspiesza
">I to jest w tym najważniejsze. Tak naprawdę nie liczą się papierowe zyski tylko ważne jest ile firma przynosi kasy, czyli właśnie jednak rachunek przepływów pieniężnych. Bumar stosuje na razie taktykę ucieczki do przodu. Od skarbu państwa otrzymuje kolejne spółki przez co wzrastają jego aktywa i poziom zadłużenia wydaje się bezpieczny, tylko, że powoli liczba spółek będących do wzięcia przez Bumar się kończy i co wtedy? Zasady w większości banków są podobne, poziom zadłużenia wzrośnie powyżej bezpiecznej granicy i wtedy nikt nie da Bumarowi złamanego...
Źródło: militarium.net/forum/viewtopic.php?t=2282


Temat: Kurs Księgowosci po Polsku
...P60, P45 bez tajemnic – objaśnienie Spotkanie II 1. Podstawowe struktury działalności w Irlandii – wady i zalety a. Sole trader b. Partnership c. Limited Company 2. Wyznaczniki działalności handlowej – Badges of Trade 3. Kategoryzacja transakcji finansowych w Biznesie a. Przychód b. Wydatki c. Środki trwale d. Zobowiązania i należności 4. Wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w Biznesie 5. Rachunek zysków i strat 6. Bilans 7. Rachunek przepływów pieniężnych 8. Rodzaje sprawozdań finansowych w różnych strukturach działalności 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji 10. Audyt Revenue Spotkanie III - VAT i podatek dochodowy 1. Mechanizm działania systemu VAT 2. Rejestracja – pułapy 3. Stawki VAT 4. Dozwolone i niedozwolone odliczenia 5. Faktury 6. Zasady naliczania VAT – Cash receipts 7. Import & export 8. Sprawozdania VAT – Vat3, VRTD...
Źródło: waterpol.phorum.pl/viewtopic.php?t=635


Temat: Cicirko
a co z plikiem ZPFP1(pdf?)? czy jest nim moze rachunek przepływów pieniężnych(doc)? prosze o szybka odpowiedz:P
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=22201


Temat: Rach. zysków i strat w bizneplanie
...strasznie Bk_analityk. Sprawozdania finansowe składają się na ogół z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Nie strasz człowieka rachunkiem przepływów pieniężnych, bo takowego wymaga ustawodawca od podmiotów, które są zobowiązane do corocznego badania sprawozdania finansowego (Art. 64 ust.1 ustawy). Poza tym do biznesplanu nie są potrzebne noty księgowe. W takich małych biznesplanach bardzo rzadko wykonuje się rachunek przepływów pieniężnych. Tak to właśnie jest, że wiele osób niezaznajomionych z tematem gubi się w części finansowej. Kosztem są same odsetki. Zaciągnięcie kredytu nie jest przychodem, więc spłata kredytu nie jest kosztem. Np. firma pożycza 100 000. I to jest w bilansie. Później nastepują spłaty 100 000 i np. 20 000 odsetek. Koszt do rachunku zysków i strat to 20 000. Natomiast w przepływach ujmuje się spłatę raty...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=31586


Temat: [Prasa] Dobry rok PKP Intercity
...w granicach lutego wtedy będzie można powiedzieć coś więcej,i trzeba z tym się całkowicie zgodzić, zysk,zyskiem, de facto z wynikami firmy można zrobić wszystko, choć tu "kreatywna księgowość" miejsca na pewno nie ma,ale każdy z nas (ja napewno przynajmniej) chciałbym również poznać inne czynniki tego wyniku finansowego takich jak bilans( z podziałem na aktywa, pasywa, kapitał własny, zobowiązania krótko i długoterminowe, rachunek przepływów pieniężnych z podziałem na środki z działalności operacyjnej inwestycyjnej, finansowej),kosztom z podziałem na zmienne i stałe, przychodom, chciałbym. Zapoznać się jak kształtuje się próg. Rentowności czy to wolumenowy czy też wartościowy próg rentowności, jak w końcu i analizę poszczególnych wskaźników wypłacalności i płynności, wskaźniki rentowności marzy. Mi się ze kiedyś ta spółka...
Źródło: rail.waw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=2762


Temat: Studia II stopnia - kierunek dla "nowej" osoby na SGH
nie wiem jak wyglądają studia drugiego stopnia na FiRze, ale podejrzewam że jeśli wiesz jak wygląda bilans i rachunek przepływów pieniężnych oraz odróżniasz akcje od obligacji to spokojnie dasz sobie radę.
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=26872


Temat: Zarządzanie płynnością... - dr Adamska
na pierwszym było ogólnie o płynności i zarządzaniu nią + kartkówka; na drugim rachunek przepływów pieniężnych i jego analiza. na kartkówkę ponoć zabrakło czasu pozdrawiam
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=21201


Temat: Rachunek przepływów pieniężnych - kiedy sporządzać????
W świetle art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, podlegającej badaniu zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązany jest złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Napewno też należy sporzadzić taki r-ek wtedy,kiedy spółka składa do banku wniosek o kredyt.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13585


Temat: CIT-8 ostateczne
...4, znowelizowanej ustawy o rachunkowosci. Artykuł ten stanowi: "ust. 2. Sprawozdanie finansowe składa się z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat, 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkową informację i objaśnienia. Ust. 3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Ust. 4. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy lub odrębnych przepisów." Dodam, że sprawozdanie z działalności jednostek, prowadzących księgi rachunkowe, nie jest wymagane dla: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5627


Temat: ogłoszenie: Centrum Szkoleniowe FRR w Katowicach
...byłam właśnie z CS FRR w listopadzie. Moja Przyjaciółka kończy teraz kurs "Doradcy Podatkowego" i również jest bardzo zadowolona ze swojej decyzji uczestniczenia w tych zajęciach akurat w tej firmie. Aaaaa...i jeszcze jedno- grupy są małe (ok 8 osób) dzięki czemu można naprawdę maksymalnie czerpać z zajeć, mało tego program był realizowany tak jak tego sobie życzyliśmy- jeśli potrzebowaliśmy większej ilości czasu na " rachunek przepływów pieniężnych" to wykładowca tak organizował program zeby z nami spedzic wiecej czasu na tych elementach programu na których nam szczególnie zależało. Jeśli nie chcecie wyrzycić pieniędzy w błoto to POLECAM Centrum Szkoleniowe FRR. Pozdrawiam, AnnaK
Źródło: forum.wsb.pl/viewtopic.php?t=7359


Temat: Finanse-mgr M.Gryko
...GHI wynosi 5.000.000 zł. Kapitał stały wynosi 3.500.000 zł, w tym długoterminowy kredyt bankowy 1.500.000 zł. Jaka musi być wartość kapitału obrotowego netto, by wskaźnik bieżącej płynności firmy był równy branżowemu i wynosił 1.5. Czy płynność szybka jest zadowalająca jeżeli należności i gotówka stanowią 30% aktywów bieżących? 5. Na podstawie poniższych danych uzupełnij brakujące pozycje w rachunku wyników i zbuduj rachunek przepływów pieniężnych. Dane w tys. zł. Bilans 1.01 31.12 Aktywa Majątek trwały 420 450 Zapasy 120 190 Należności 50 80 Środki pieniężne 20 ............. RAZEM: 610 .............. Pasywa Kapitał podstawowy 390 410 Niepodzielony WF z lat ubiegłych 20 ........... Zysk/strata .................. 0 ............ Kredyt bankowy 110 100 Zobowiązania 90 106 RAZEM: 61 ................
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=122


Temat: Rezerwy
zysk to zysk, a cash flow to rachunek przepływów pieniężnych i jedno z drugim nie musi mieć zbyt wiele wspólnego. Wystarczy, że weźmiesz pożyczkę i odnotujesz dodatni cash flow. pieniędzy bezpośrednio na zysk nie przerobisz. Zysk musi być "wypracowany" poprzez działalność operacyjną przedsiębiorstwa.
Źródło: forum.gmcpoland.pl/viewtopic.php?t=89


Temat: Mały teścik :)
...indywidualnych preferencji i możliwości nabywczych konsumenta 5. Głównymi czynnikami które określają cenową elastyczność popytu są ?????? 5: 00 a) rozmiary importu i eksportu b) dostępność substytutu c) oraz ceny danego dobra 6. Zysk zatrzymany : a) zysk przywłaszczony przez właściciela przedsiębiorstwa b) cześć zysku netto nie wypłacona akcjonariuszom c) cześć zysku brutto przeznaczona na podatek dochodowy. 7. Rachunek przepływów pieniężnych nie sporządzamy w celu : a) rachunku kosztów produkcji b) ustalenie nadwyżki finansowej z okresu finansowego c) uzupełnienia rachunku wyników i bilansu przedsiębiorstwa 8. Dyskontowanie to operacja która umożliwia : a) obliczanie wartości aktualnej kapitału, którego znana jest kwota w czasie przyszłym b) obliczanie wartości danego kapitału w czasie przyszłym c) wyliczanie...
Źródło: student1.ue.poznan.pl/forum/viewtopic.php?t=4184


Temat: Kampania nie kampania ale zawsze wrzesnien...
...wytworzenia D) składa się z zestawień finansowych pro forma 10. Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym: A) zawiera koszty działalności operacyjnej wykazywane wg rodzajów B) zawiera wszystkie wydatki i wpływy przedsiębiorstwa C) zawiera zysk lub stratę netto D) zawiera koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 11. Plan finansowy wymaga sporządzenia sprawozdań finansowych pro forma w kolejności: A) rachunek wyników, bilans, rachunek przepływów pieniężnych B)
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=977


Temat: rachunkowosc finansowa u Swiderskiej
Może komuś z grupy p. Borowskiego udało się w jakiś magiczny sposób znaleźć na e-sgh swoje punkty z ćwiczeń? Rozglądam się i nic nie widzę, a chyba miały się pojawić parę dni temu? Poza tym, co nas obowiązuje na egzaminie? Inwestycje, pasywa, rachunek zysków i strat, odroczony podatek dochodowy i rachunek przepływów pieniężnych? Uczycie się z podręcznika (średnio mnie on urzeka..), z ustawy (podobnie), czy może z jakichś innych źródeł w stylu slajdy spontanicznie wygooglowane?
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=17183


Temat: bilans 2002
czy każda Sp. z o.o musi robić rachunek przepływów pieniężnych
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5806


Temat: WIKANA: Wykaz Uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 02.06.2010
...dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.622.340,07 zł (sto dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych siedem groszy) c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.102.364,45 zł (dziesięć milionów sto dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści pięć groszy) d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 15.358.696,38 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy), e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia...
Źródło: wikana.adresforum.pl/viewtopic.php?t=40


Temat: Ekonomia - wanted dead or alive!
...gra planszowa, jako zabawka, upraszcza rzeczywistość, ale ekstremalne spłaszczenie modelu ekonomicznego w Catanie - w którym popyt jest tak naprawdę sterowany preferencjami i osobistymi animozjami graczy Nie to co w wielu innych grach ekonomicznych, gdzie gracze zachowują się absolutnie rozsądnie, świetnie symulując zależności rynkowe występujące w rzeczywistości. Na przykład w Wysokim Napięciu każdy prowadzi rozbudowany rachunek przepływów pieniężnych, liczy stopy zwrotu, podejmuje najoptymalniejsze decyzje co do inwestycji i zysków i absolutnie nie kieruje się żadnymi emocjami w stosunku do innych graczy... A swoją drogą czy w rzeczywistości wszyscy zachowują się rozsądnie, przewidywalnie i bez żadnych animozji?
Źródło: pitchcar.gry-planszowe.pl/forum/viewtopic.php?t=8022


Temat: Bumar przyspiesza
...i budynków, a te stanowią dość sporą pozycję rzeczowego majątku trwałego, wspomniane zobowiązania pozabilansowe, oraz co może być w tym najważniejsze przyszłe planowane wyniki firmy, ale zrobione na podstawie podpisanych umów, a nie wyssane z palca. "> Za to Bumar się coraz bardziej zadłuża: I to jest w tym najważniejsze. Tak naprawdę nie liczą się papierowe zyski tylko ważne jest ile firma przynosi kasy, czyli właśnie jednak rachunek przepływów pieniężnych.
Źródło: militarium.net/forum/viewtopic.php?t=2282


Temat: STALEXPORT AUTOSTRADY [STX]
...zysk netto wzrósł czterokrotnie, do ponad 21 mln zł. Jakość rezultatów też jest coraz lepsza, bo powoli maleje wpływ zdarzeń pozaoperacyjnych i o charakterze niegotówkowym. Dzięki temu wskaźnikowo akcje spółki prezentują się dość atrakcyjnie. Wskaźnik cena do zysku (C/Z), skorygowany o przychód z rozwiązania rezerwy na poręczenie dla WRJ (zaksięgowany w IV kwartale 2007 r.) nie przekracza 10, a relacja EV do EBITDA wynosi 4,7. Bilans i rachunek przepływów pieniężnych spółki również prezentują się przyzwoicie. W pierwszych sześciu miesiącach spółka wypracowała ponad 21 mln zł gotówki z działalności operacyjnej (dwa razy więcej, niż rok temu), a pieniądze uzyskane ze sprzedaży części stalowej pozwalają już na dobre zapomnieć o problemach z płynnością. W lipcu spłacono ostatnią ratę z tytułu układu z wierzycielami, wkrótce powinno nastąpić...
Źródło: forum.invest24.pl/viewtopic.php?t=273


Temat: Analiza sprawozdań
...jedno odjąć drugie dodać; nie trzeba księgować na kontach 3. W mojej grupie była wycena w cenach rynkowych na moment bilansowy inwestycji krótkoterminowych (były 2 momenty bilansowe - spadek, a potem wzrost). Trzeba było wypełnić podane dla każdego momentu bilansowego pola - aktywa, pasywa i rachunek zysków i strat (czyli w jakiej wartości wykazujemy te inwestycje w bilansie i jaki wpływ na RZiS ma iwzrost/spadek ich wartości) 4. sporządzić rachunek przepływów pieniężnych (tylko segment operacyjny, mało pozycji do ew. korygowania) Test składał się z 20 pytań, jednokrotnego wyboru, na każde pytanie przypadały 3 odpowiedzi do wyboru. W przeciwieństwie do zadań, był on całkiem trudny. Dużym problemem jest brak czasu, ponieważ na rozwiązanie wszystkiego jest 30-40 min. Na egzaminie można korzystać z "Ustawy o rachunkowości", która przydaje się w...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=1850


Temat: Prof Olchowicz Analiza sprawozdań finansowych
a tak na temat: zaliczyłam u niej egzamin na 5, ucząc się z jej książki (którą tak namiętnie poleca na zajęciach). Na egzaminie (bardzo przystepnym zresztą) daje takie zadanka jakie są w podręczniku (ewentualnie inne dane). Zajęcia są nudne jak flaki z olejem, ale na rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian przychodzi p. Tłaczała, która prowadzi te zajęcia bardziej z jajem.
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=1721


Temat: CIT-8 ostateczne
do zeznania CIT-8 ostatecznego należy załączyc sprawozdanie finansowe. Na sprawozdanie finansowe składa się: 1. bilans 2. rachunek zysków i strat 3. rachunek przepływów pieniężnych 4. sprawozdanie zmian w kapitale własnym 5. informacja dodatkowa 6. informację zarządu zatwierdzającą sprawozdanie i wynik za 2002 r. 7. uchwałę o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty za 2002 r. 8. sprawozdanie zarządu z działalności firmy za 2002 r. Powodzenia!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5627


Temat: Podstawy rachunkowości - egzamin
W zeszlym roku byl standaryzowany, ale w obrębie katedr - inny dla katedry rachunkowości, a inny dla katedry rachunkowości menedżerskiej. Wbrew pozorom są jakies minimalne różnice w realizowanym programie, wiec w formie/zakresie egzaminu tez mogą. Ja miałem wykładowcę z KRM, a na egzaminie bylo: *Teoria (test) *Zadania -Metody wyceny zapasów FIFO/LIFO -Bilans -Rachunek zyskow i strat - Rachunek przepływów pieniężnych Oczywiscie pasuje do tego umieć księgować Podsumowujac: Wszystko to co, na cwiczeniach. Moim zdaniem całkiem sporo roboty, ale jak się wie co do czego, to nie bedzie problemu. W zeszłym roku sporo osób kończyło na długo przed czasem.
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=23945


Temat: do MSP - jeszcze raz krajowy standard
Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 " Rachunek przepływów pieniężnych" ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003r. Nr 12 poz. 69.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6513czarnecki | mateusz matt czarnecki portal

Designed By Royalty-Free.Org